https://www.svhuizen.nl/lid-worden/resultaten-enqu-te-juni-2019/_813____NL_4348
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

  Doelen

  Voor het seizoen 2019-2020 zijn een aantal (meetbare) doelstellingen bepaald.
  In dit blokje wordt de tussenstand weergegeven. 

  Item Doel Tussenstand
  & gemiddelde opkomst bij trainingen 80% 79%
  % gemiddelde opkomst bij wedstrijden 90% 89%
  % winstpartijen 50% 24%
  Aantal teams na winterstop klasse hoger 2 (n.n.b.)
  % top 6 noteringen in voorjaarscompetitie 50% (n.n.b.)

   


  (update 13 oktober 2019)

   

   

  breedteteams j015-j019 seizoen 2019-2020

   

  Een hobby wordt leuker als je er beter in wordt.

  Met dit als uitgangspunt is er voor de breedteteams JO12 t/m JO19 een structuur/organisatie neergezet om met betere begeleiding van de teams kwalitatief betere trainingen en een goede wisselwerking tussen training en wedstrijd te bewerkstelligen. De fantastische uitdaging is om de spelers als individu, de teams én de begeleiding naar een hoger niveau te tillen.

  We willen allemaal met plezier naar het voetbal blijven komen!

   

  In het seizoen 2018-2019 is een traject gestart om voor de trainingen (en wedstrijden) van de breedteteams JO12 tot en met JO19 een uniforme aanpak en structuur te realiseren.

  Als soort nulmeting is aan het einde van seizoen 2017-2018 een enquête naar alle breedteteams JO12 t/m JO15 verzonden betreffende de trainingen van deze teams.  Dit leverde (slechts) 19 reacties op en een gemiddelde waardering van 2,2 op de schaal 1 t/m 4. In december 2018 is dezelfde enquête nogmaals gehouden.
  Dat leverde 52 reacties en een gemiddelde waardering van 3,4 op.

  Aan het einde van het seizoen (juni 2019) is de enquête online aan de breedteteams JO12 t/m JO19 aangeboden. Dit heeft geleid tot 90 reacties en een gemiddelde waardering van 3,3.


  Dit zijn de totalen van de reacties. Bij de enquête was het mogelijk toelichting te geven en die reacties staan hier logischerwijs niet vermeld. Wel zijn de aandachts- en verbeterpunten benoemd die mede zijn voortgekomen uit deze toelichtingen.

   

  Rol en team

   

  Communicatie trainingen

   

  Communicatie wedstrijden

   

   

  Opzet trainingen

   

   

  Opzet wedstrijden

   

   

  Algemeen

   

   

  Verbetermaatregelen

   

  Communicatie

  Het blijft en blijkt altijd lastig, communicatie.
  Er is dit seizoen daar bewust de nadruk op gelegd, temeer om het algemene gevoel dat er te weinig aandacht is voor de breedteteams proberen om te buigen. Uit een aantal toelichtingen is gebleken dat dit geslaagd is. Het werd benoemd als helder, compleet duidelijk en/of uitgebreid. Dat een goede vorm en juiste balans van communicatie lastig is, blijkt ook wel uit een aantal reacties: “niet te veel communiceren” en “goede duidelijke communicatie, wel heel veel”.

  Ook blijkt het lastig om het onderscheid te begrijpen tussen communicatie vanuit sv Huizen en anderen.  Het gaat wat dat betreft bij de communicatie over wie dat doet en met name in welke rol.
  Wanneer bijvoorbeeld een vader de rol van trainer of coach op zich heeft genomen, dan is zijn communicatie over trainingen en/of wedstrijden namens de vereniging. Een bericht van deze vader dat zijn kind niet bij een wedstrijd is, is vanuit de rol als ouder. Echter, een bericht van deze vader dat de wedstrijd afgelast is, komt vanuit zijn rol als coach en dus namens sv Huizen.

   

  Verbetermaatregel: opstellen communicatie protocol
  Ongeveer een kwart van de toelichtingen zijn terug te brengen tot een verbetermaatregel om een communicatie protocol op te stellen.

  Communiceren op zich is divers en complex, het wordt al een stuk gemakkelijker als er structuur en herhaling in zit. Feitelijk kan de communicatie grotendeels ‘op maat’ worden gemaakt; er wordt getraind en er worden wedstrijden gespeeld. Daaromtrent kunnen de communicatie momenten worden bedacht qua inhoud en tijdstip. Omdat dit voor elk team geldt, kan dit ook uniform worden gemaakt.

  Daarnaast is het ook van belang transparant te maken hoe de communicatie qua keten in elkaar steekt. Vaak is de leider/leidster van een team degene die de berichtgeving naar het team verzorgt. Dit zal echter in veel gevallen het ‘eindstation’ zijn waar vele andere personen in een bepaalde rol daar aan vooraf zijn gegaan.

  Een duidelijk punt wat in het protocol zal moeten komen is het onderscheid tussen ‘schriftelijke’ en mondelinge communicatie. Met een aantal richtlijnen moet duidelijker worden wat niet gepast is (bijvoorbeeld negatieve emotie naar 1 persoon in een groepsapp) en waar de grens ligt.

   

  Afmelden

  Een duidelijk punt van irritatie was het afmelden van spelers en dan vooral wanneer dat op het laatste moment (vlak voor een training of wedstrijd) of zelfs helemaal niet gebeurde. Ook werd veelvuldig opgemerkt dat het vaak dezelfde spelers zijn die niet aanwezig zijn.

  Op dit punt werd door de teams verschillend gehandeld. Niet aanwezig zonder afmelding kon een speler bij team A op een extra wisselbeurt te staan en voor een speler bij team B gold dat niet.

  De krachttermen in de toelichtingen op dit punt logen er niet om: sancties, vanuit de vereniging spelers/ouders aanspreken, harde maatregelen, consequentie, team in de steek laten.

  In het afgelopen seizoen is er registratie bijgehouden van de aan- en afwezigheid van alle trainingen en wedstrijden bij de teams. Bij alle wedstrijden van de JO12 t/m JO19 breedteteams is de gemiddelde opkomst 87%, is het gemiddelde percentage afmeldingen 12%. Het gemiddelde percentage van spelers die niet aanwezig waren en zich niet hebben afgemeld ligt voor deze 10 teams onder de 1%.

  Dan lijkt dat mee te vallen, echter dient daarbij vermeld te worden dat er niet is gekeken wanneer een afmelding is gekomen.

  Bij de trainingen liggen die percentages anders. Een gemiddelde opkomst van 77%, een gemiddeld percentage afmeldingen van 21% en een gemiddeld percentage niet aanwezig + niet afgemeld van 2%.

  Natuurlijk verschilt dat per team. Het team met het hoogste gemiddelde percentage aanwezigheid bij zowel trainingen als wedstrijden is op 90% komen te staan. Het laagste gemiddelde is op 76% uitgekomen.

  De registratie heeft inzicht gegeven en in het afgelopen seizoen is de mogelijkheid geboden om daar in praktijk gebruik van te maken. Met die ervaringen wordt het vertalen van de registratie naar effectieve speeltijd een verbetermaatregel.

   

  Verbetermaatregel: afwezigheid vertalen naar speeltijd
  De speler bouwt een percentage op met aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden. Afwezigheid heeft effect op dat percentage en afwezig zonder of te late afmelding telt dan extra zwaar. De percentages van de spelers wordt gebruikt bij het wisselen tijdens de wedstrijd. De wisselbeurten worden meegenomen in de registratie.

  Kort gezegd moet er de situatie komen dat aan de hand van feiten (=registratie, dus geen gevoel dat kan leiden tot welles-nietes discussies) de spelers die meer aanwezig zijn dat terug krijgen in de vorm van speeltijd.

  Met aanwezigheid bouwt een speler speeltijd in de wedstrijd op. Dit hangt dan ook samen met het uitgangspunt dat er gewisseld wordt bij de wedstrijden op basis van tijd en niet op kwaliteit.

   

  Vrijwilligers

  Een vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. In de toelichtingen is veel gesproken over de praktijkervaringen in het afgelopen seizoen. Er is een gevoel dat het vaak dezelfde ouders zijn die er aan bijdragen dat een wedstrijd gespeeld kan worden, denk daarbij aan het rijden naar uitwedstrijden en het vlaggen.

  Meer dan andere keren is er ditmaal gesproken over verplichten en het opstellen van roosters. Vaak is aangehaald dat het bij andere verenigingen gebruikelijk is en blijkbaar bestaat de behoefte.

   

  Verbetermaatregel: taakverdeling binnen de teams maken
  Het is goed om duidelijk met het team af te spreken welke taken er liggen en wie deze op gaan pakken. Het is beter dan elkaar wekelijks aankijken wie het daadwerkelijk gaat doen of erger, van elkaar verwachten dat het gedaan wordt zonder dat uit te spreken.

   

  Dit moet vanuit de coördinatie/vereniging worden vastgesteld en voor elk (breedte)team gelden.

   

  Continuïteit trainingen en wedstrijden

  In een aantal toelichtingen is gesproken over het niet doorgaan van een training of wedstrijd. Dan gaat het niet zozeer over algehele afgelastingen door weersomstandigheden, maar om het annuleren of omdat er teveel spelers zich hebben afgemeld. Ook is het annuleren van een training door afwezigheid van de trainer genoemd en het ontbreken van de coach bij de wedstrijd.

   

  Verbetermaatregel: alternatief voor trainer/training en coach/wedstrijd
  Er zal een plan B moeten komen voor deze situaties. Daarbij kan gedacht worden aan het overnemen van een training door een andere trainer, het aansluiten van de spelers bij de training van een ander team, het laten meespelen van bij de wedstrijd een ander team (waarbij in dit geval ook kan worden gedacht aan een bonus voor het percentage voor de speler in de registratie). Deze verbetermaatregel heeft ook zijn effect op het op te stellen communicatie protocol.

   

  Verbetermaatregel: model basis en extra
  Een aantal toelichtingen gingen over het op niveau indelen van spelers (in een team, team in een competitie) en dat 1x per week trainen wat weinig is om het niveau omhoog te krijgen.

  Er wordt gewerkt aan een model basis en extra dart er kort gezegd op neerkomt dat elke speler in de gelegenheid zal worden gesteld om bij andere teams mee te trainen en waar mogelijk speelminuten in wedstrijden te maken. Dat kunnen hogere teams in een leeftijdscategorie zijn of teams in een hogere leeftijdscategorie. Ook worden de selectieteams hierbij om medewerking gevraagd.

  Ook meetrainen bij een lager team is mogelijk, waarbij het voor dat team een lerend effect zal hebben wanneer er significant betere spelers mee doen.

  Met dit model kan een speler niet alleen vaker trainen, maar zich ook meten met een hoger niveau. Ook zal dit effect hebben op continuïteit van trainingen doordat er meer spelers bij een training kunnen zijn.

   

  Verbetermaatregel: trainingsschema optimaliseren
  Behalve de wens om meer training (wat deels zal worden ondervangen door het model basis en extra) is er bij de toelichtingen aangegeven dat er roulatie op kunst- en natuurgrasvelden gewenst is en zijn er tips gegeven voor extra conditie trainingen.

  De trainer als persoon is benoemd. Een belangrijke rol met een niet te onderschatten invloed op de spelers (voetbal inhoudelijk en gedragsmatig). Er is geopperd om spelers van ouders teams te laten trainen en ook hier is veelal niet het besef dat een vader de training geeft dat vanuit de vereniging doet. Typerend is de vraag wanneer de training van de club is naast die training die de vader geeft.

  Ook kan er gekeken worden om meer samen te trainen. Ervaring leert dat het voor het niveau van een team beter is als het met het eigen team kan trainen. Toch zullen er voldoende opties te bedenken zijn om meer samen te trainen, bijvoorbeeld een eindpartij op een groot veld met 2 teams spelen. In het model basis en extra wordt op individuele basis geprobeerd het niveau omhoog te krijgen door mee te doen bij significant betere teams. Het is daarnaast ook denkbaar dat er meer door verschillende teams samen wordt gedaan, waardoor het niveau in een oefening hoger is dan wanneer dezelfde oefening door het eigen team wordt gedaan.

   

  Verbetermaatregel: veldbeheer
  Een terugkerend item is de kwaliteit van de velden. Die wordt niet bijzonder positief ervaren en blijft dus een punt van aandacht. Ook is benoemd in de toelichtingen dat het fijn zou zijn om te rouleren van veld bij thuiswedstrijden.

   

   

  Niveau en wisselwerking training en wedstrijden

  Ruim een kwart van de toelichtingen gaat over voetbal inhoudelijk. Tips over de oefeningen op de trainingen qua inhoud en afwisseling, meer aansluiting op de wedstrijden, meer conditie oefeningen en dergelijke.

   

  Verbetermaatregel: inhoudelijke communicatie over trainingen en wedstrijden
  Een punt dat verder te verbeteren is, is de communicatie van trainer naar coach en vice versa. Dit om een betere wisselwerking tussen training en wedstrijd te krijgen.

  Opvallend waren de opmerkingen die aangaven dat de ouders de behoefte hadden om te weten waar op getraind werd en wat er bij de wedstrijden werd afgesproken (tactisch). Er is ook een tip binnen gekomen om wedstrijdbeelden te gebruiken. Nu zullen niet alle ouders de behoefte en/of interesse hebben om voetbaltechnische verhalen mee te krijgen, dus zal er een modus moeten worden gevonden waarbij de ouders de mogelijkheid krijgen om zich daarin te verdiepen. Het is dan ook weer niet de bedoeling om daar heel uitgebreid over te communiceren en dan is een vergelijking met school goed te maken. Je zou als ouder graag willen weten met welk onderwerp het kind in de les bezig is en niet zozeer het onderwerp inhoudelijk uitgekauwt.

  Het communiceren van een plan bij de trainingen/wedstrijden is dan een goede tip die is gegeven, dus waar ligt de focus op, wat is de doelstelling van een training i.p.v. te weten hoe de oefeningen in elkaar zit.

   

  Verbetermaatregel: inhoudelijk ondersteuning trainer/coach
  Vanuit coördinatie/vereniging zou meer inhoudelijke sturing van de trainers en coaches wenselijk zijn. Dan gaat het uiteraard voornamelijk over voetbaltechnische zaken, maar ook over houding en gedrag.

  Wat gaat er goed en wat heeft een speler nodig, wat heeft een team nodig om beter te worden, wat heeft een trainer nodig om kwalitatief betere trainingen te kunnen geven en wat heeft een coach nodig om het team te kunnen helpen bij de wedstrijden?

   

   

  Tot slot

  Het is wel duidelijk uit de reacties: er gaat veel goed, er gaat veel beter dan voorheen en er is altijd ruimte voor verdere verbetering.


  Enthousiasme en ambitie is de basis voor beter worden en met ervaring komt de rest. Dat geldt voor de trainer, voor de coach, maar bovenal voor de spelers. Samen beter worden!

   

  resultaten-enqu-te-juni-2019
  Het zit er op.....
  Er begon eens.....